MyGovLive


Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων – Όροι Χρήσης


Τι είναι η Υπηρεσία MyGovLive
Το MyGovLive είναι η νέα πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών από Λειτουργούς των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), μέσω τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης κατόπιν ραντεβού.
Το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ) (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) έχει αναπτύξει την υπηρεσία MyGovLive η οποία δίνει τη δυνατότητα στον κύπριο πολίτη να διευθετήσει ραντεβού ηλεκτρονικά με λειτουργούς του ΚΕΠ επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα και ακολούθως να διενεργήσει υπηρεσίες των ΚΕΠ με τηλεδιάσκεψη χωρίς να χρειαστεί η φυισκή του παρουσία στα ΚΕΠ. Στην παρούσα φάση η υπηρεσία που παρέχεται από τα ΚΕΠ με τηλεδιάσκεψη είναι η ταυτοποίηση του προφίλ του CY Login, μέσω τηλεδιάσκεψης από λειτουργό του ΚΕΠ αντί με φυσική παρουσίας στα ΚΕΠ.

Επισημαίνεται ότι η χρήση της υπηρεσίας μέσω τηλεδιάσκεψης είναι προαιρετική και διατηρείται εναλλακτικά στη δυνατότητα φυσικής παρουσίας στο ΚΕΠ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των πολιτών ή μέσω του online banking ή μέσω του eIDAS.

1. Δεδομένα που συλλέγονται
Όταν ο πολίτης εγγραφεί στην πλατφόρμα CY Login, καταχωρεί το ονοματεπώνυμο, το όνομα χρήστη, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον κωδικό που επιθυμεί να χρησιμοποιεί και απαντά σε μία ερώτηση, για σκοπούς ταυτοποίησής του, σε περίπτωση που ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του CY Login. Ακολούθως, ο πολίτης λαμβάνει μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, στο οποίο υπάρχει ο 16ψήφιος μοναδικός αριθμός προφίλ και ενημερώνεται ότι, πρέπει να ολοκληρώσει την ταυτοποίησή του. Η διαδικασία ταυτοποίησής σήμερα, ολοκληρώνεται μόνο με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ/ ΚΕΠΟ ή με online banking ή μέσω του eIDAS. Αν δεν επιθυμεί να ταυτοποιηθεί με ένα από αυτούς τους τρόπους, μπορεί να επισκεφθεί την ειδική ιστοσελίδα MyGovLive και να διευθετήσει το ραντεβού του επιλέγοντας, από τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες, την ημερομηνία και την ώρα που θέλει να κλείσει το ραντεβού του με τηλεδιάσκεψη με Λειτουργό των ΚΕΠ, καταχωρώντας τα εξής στοιχεία:
α) ονοματεπώνυμο
β) διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (την ίδια που έχει για τη δημιουργία του CY Login)
γ) αριθμός κινητού τηλεφώνου
δ) αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
ε) το 16ψήφιο μοναδικό αριθμό προφίλ (δίνεται στον πολίτη κατά τη δημιουργία διαπιστευτηρίων του CY Login)

Μέρος της τηλεδιάσκεψης μαγνητοσκοπείται μόνο από πλευράς του λειτουργού του ΚΕΠ για σκοπούς μελλοντικής επιβεβαίωσης της τηλεδιάσκεψης (εάν και εφόσον χρειαστεί) ότι ο εν λόγω πολίτης έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

2. Σκοποί επεξεργασίας
Σκοποί της ως άνω επεξεργασίας είναι:
α) η ενημέρωση του πολίτη για την επερχόμενη τηλεδιάσκεψη με επιβεβαιωτικό μήνυμα στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσε, από το σύστημα,
β) η αποστολή ηλεκτρονικού συνδέσμου (link) για τη συμμετοχή του στη τηλεδιάσκεψη, από το σύστημα,
γ) η επιβεβαίωση των στοιχείων του πολίτη που μετέχει στην τηλεδιάσκεψη, από τα ΚΕΠ,
δ) η διενέργεια ελέγχου ταυτοπροσωπίας κατά την τηλεδιάσκεψη, από τα ΚΕΠ,
ζ) η ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης του πολίτη στο CY Login, από τα ΚΕΠ.

3. Νομιμότητα της επεξεργασίας
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την τήρηση του απορρήτου και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του πολίτη, ώστε να διασφαλίζεται με κάθε πρόσφορο τρόπο η προστασία τους από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή άλλη αθέμιτη επεξεργασία.
Περαιτέρω, η διαδικασία διεκπαιρέωσης του σχετικού αιτήματος διενεργείται από τα ΚΕΠ στο πλαίσιο της άσκησης των προβλεπόμενων στο νόμο αρμοδιοτήτων τους, τη συμμόρφωσή τους με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το εθνικό δίκαιο, την εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί.

4. Χρόνος διατήρησης δεδομένων
Τα δεδομένα που εισάγονται στην υπηρεσία MyGovLive διατηρούνται ως έχουν για τρία (3) χρόνια και μετά το πέρας αυτής της περιόδου καθίστανται ανώνυμα στατιστικά δεδομένα χρήσης της υπηρεσίας. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για τόσο χρονικό διάστημα αφού διαπιστώθηκε ότι πολλές φορές μέχρι σήμερα επισκέπτονται πολίτες τα ΚΕΠ μετά από χρόνια και προφασίζονται ότι το προφίλ τους το οποίο τους ενημέρωσε ο λειτουργός του ΚΕΠ ότι είναι ήδη ταυτοποιημένο δεν το είχαν οι ίδιοι ταυτοποιήσει.

5. Αποδέκτες των δεδομένων - Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων
Αποδέκτης των δεδομένων της υπηρεσίας MyGovLive είναι η εταιρεία Microsoft, ως εκτελών την
επεξεργασία για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, η οποία παρέχει τις εφαρμογές “Microsoft Bookings”, “Microsoft Teams” και “Microsoft Office 365” για την υλοποίηση της αίτησης τηλεδιάσκεψης για την υπηρεσία MyGovLive.

Στην πλατφόρμα έχουν επίσης ορισθεί ειδικοί ρόλοι διαχειριστών από το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού/ ΚΕΠ, από το ΥΕΚΨΠ και από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), έτσι ώστε να έχουν συνολική εποπτεία της χρήσης της υπηρεσίας και να μπορούν να πραγματοποιούν αλλαγές σύμφωνα με επιχειρησιακές απαιτήσεις που θα προκύψουν μετά την ένταξη της πλατφόρμας σε παραγωγική λειτουργία.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται καταχωρούνται σε μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και των ΚΕΠ, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (τόσο των εργαζομένων των ΚΕΠ όσο και των πολιτών) που μετέχουν στην τηλεδιάσκεψη έχει διασφαλισθεί τεχνικά ότι δεν θα είναι δυνατή η καταγραφή του ήχου και της εικόνας της τηλεδιάσκεψης από την εφαρμογή “Teams” της Microsoft από πλευράς του πολίτη. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε καταγραφή της τηλεδιάσκεψης με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κινητό τηλέφωνο, προγράμματα καταγραφής οθόνης) από οποιονδήποτε παρευρίσκεται σε αυτήν και με οποιονδήποτε ρόλο. Τυχόν τέτοια καταγραφή είναι παράνομη και δύναται να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις στον παραβάτη.

Το ΥΕΚΨΠ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των μεταδιδόμενων πληροφοριών και, κατ' ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων στην πλατφόρμα, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
Παράλληλα οι αποδέκτες-χρήστες της πλατφόρμας έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα ενημέρωση.
Οι εντεταλμένοι Λειτουργοί του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και των ΚΕΠ υπόκεινται σε καθήκον εχεμύθειας και σε περίπτωση που παρανόμως κοινοποιήσουν στοιχεία των υποκειμένων των δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, υπόκεινται σε πειθαρχικές, διοικητικές και ενδεχομένως ποινικές κυρώσεις.

Οι Λειτουργοί των ΚΕΠ, αφού ικανοποιηθούν για την ταυτότητα του πολίτη, χρησιμοποιούν τα δεδομένα ταυτότητας που οι πολίτες καταχώρισαν στο MyGovLive, μόνο για επιβεβαίωσή τους, από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Αφού γίνει ο έλεγχος και ο λειτουργός του ΚΕΠ επιβεβαιώσει ότι τα στοιχεία του πολίτη είναι ορθά, τότε ολοκληρώνει την διαδικασία ταυτοποίησης του προφίλ του CY Login του πολίτη και ο πολίτης θα μπορεί με το προφίλ του να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται στη Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας (Αριάδνη).

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές (servers) σε κέντρα δεδομένων της Microsoft εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κρυπτογραφημένη μορφή.


6. Γενικοί Όροι Χρήσης
1. Η παρόν υπηρεσία είναι ανήκει στην εποπτεία του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο έχει την άδεια επεξεργασίας και διαχείρισής τους.
   2. Η πλοήγηση και η χρήση της Υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παρόντων όρων χρήσης, όπως περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο.
    3. Η πλοήγηση του χρήστη και η χρήση της υπηρεσίας, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα ενημέρωση.
     4. Οι χρήστες οφείλουν να έχουν εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό περιήγησης, για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαλειτουργικότητας της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία είναι σχεδιασμένη ώστε να αλληλεπιδρούν με κάθε φυλλομετρητή (browser) και λειτουργικό σύστημα. Τεχνικοί περιορισμοί δεν αποκλείονται.
      5. Το ΥΦΕΚΨΠ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής ή από αστοχίες, ανεξαρτήτως αιτίας όπως ενδεικτικά αστοχίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή ποιότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο.
       6. Ο χρήστης κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οφείλει να παρέχει αποκλειστικά αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει, είτε για την αυθεντικοποίησή του, είτε κατά την εισαγωγή των προσωπικών του στοιχείων στην Υπηρεσία.
        7. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε καταγραφή της τηλεδιάσκεψης με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κινητό τηλέφωνο, προγράμματα καταγραφής οθόνης) από οποιονδήποτε παρευρίσκεται σε αυτήν και με οποιονδήποτε ρόλο. Τυχόν τέτοια καταγραφή είναι παράνομη και δύναται να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις στον παραβάτη.
         8. Το εγχειρίδιο χρήσης δεν αποτελεί παράρτημα των παρόντων και αφορούν καθαρά στον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας. Το ΥΦΕΚΨΠ θα μεριμνά ώστε το ταχύτερο δυνατό, να τροποποιούνται οι παρόντες όροι χρήσης, ώστε να εναρμονίζονται με κάθε νέο χαρακτηριστικό – λειτουργικότητα της υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.


        Στοιχεία επικοινωνίας
        Εάν θέλετε να διατυπώσετε ερωτήσεις ή καταγγελίες όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ακολουθήστε τον σύνδεσμο επικοινωνίας που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας.

        Προσφυγή
        Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να υποβάλετε τις καταγγελίες σας στο Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.